top of page

ตารางสอบ TU-GET ปี 2566/2023 (อัปเดตล่าสุด)

Updated: Nov 15


ตารางสอบ TU-GET PBT และ TU-GET CBT ปี 2566/2023 อัปเดตล่าสุดด

ปี 2566 นี้ ใครกำลังวางแผนสอบ TU-GET อยู่ อย่าลืมมาเช็คตารางสอบกันก่อนนะคะ พี่แน๊ต TUTORRUS รวมตารางสอบ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT) ประจำปี 2566/2023 มาให้แล้ว อยากสอบเดือนไหน วางแผนกันดูนะคะ


กำหนดการสอบ TU-GET CBT
ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566/2023 อัปเดตล่าสุด

ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนมกราคม อัปเดตล่าสุด

มกราคม 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 21 และ 28 มกราคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite ไม่มี
ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนกุมภาพันธ์ อัปเดตล่าสุด

กุมภาพันธ์ 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 9.00-12.00 น.ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนมีนาคม อัปเดตล่าสุด

มีนาคม 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 18 และ 25 มีนาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite ไม่มี
ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนพฤษภาคม อัปเดตล่าสุด

เมษายน 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 66 เวลา 9.00-12.00 น.


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนพฤษภาคม อัปเดตล่าสุด


พฤษภาคม 2566

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 20 และ 27 พฤษภาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite ไม่มี


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนมิถุนายน อัปเดตล่าสุด

มิถุนายน 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 66 เวลา 9.00-12.00 น.


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนกรกฎาคม อัปเดตล่าสุด

กรกฎาคม 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 15 และ 22 กรกฎาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite ไม่มี


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนสิงหาคม อัปเดตล่าสุด

สิงหาคม 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น.


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนกันยายน อัปเดตล่าสุด

กันยายน 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 16 และ 23 กันยายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite ไม่มี


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนตุลาคม อัปเดตล่าสุด

ตุลาคม 66

 • TU-GET (PBT) Online สอบวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

 • TU-GET (PBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น.


ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนพฤศจิกายน อัปเดตล่าสุด

พฤศจิกายน 66

 • TU-GET (PBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (PBT) Onsite - สอบวันเสาร์ที่ 18 และ 25 พฤศจิกายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. - สอบวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 66 เวลา 9.00-12.00 น.

ตารางสอบ TU-GET PBT ปี 2566 2023 เดือนธันวาคม อัปเดตล่าสุด

ธันวาคม 66

 • TU-GET (PBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (PBT) Onsite - สอบวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. - สอบวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น.

ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566/2023 อัปเดตล่าสุด

ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566/2023 เดือนมกราคม อัปเดตล่าสุด


มกราคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 22 และ 29 มกราคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566/2023 เดือนกุมภาพันธ์ อัปเดตล่าสุด


กุมภาพันธ์ 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันที่ 19 และ 25 กุมภาพันธ์ 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566/2023 เดือนมีนาคม อัปเดตล่าสุด


มีนาคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 มีนาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566/2023 เดือนเมษายน อัปเดตล่าสุด


เมษายน 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันที่ 23 และ 29 เมษายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนพฤษภาคม อัปเดตล่าสุด


พฤษภาคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนมิถุนายน อัปเดตล่าสุด


มิถุนายน 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันที่ 18 และ 24 มิถุนายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนกรกฎาคม อัปเดตล่าสุด

กรกฎาคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนสิงหาคม อัปเดตล่าสุด

สิงหาคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันที่ 20 และ 26 สิงหาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนกันยายน อัปเดตล่าสุด

กันยายน 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 17 และ 24 กันยายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนตุลาคม อัปเดตล่าสุด

ตุลาคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันที่ 22 และ 28 ตุลาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนพฤศจิกายน อัปเดตล่าสุด

พฤศจิกายน 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันอาทิตย์ที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.


ตารางสอบ TU-GET CBT ปี 2566 2023 เดือนธันวาคม อัปเดตล่าสุด

ธันวาคม 66

 • TU-GET (CBT) Online ไม่มี

 • TU-GET (CBT) Onsite สอบวันที่ 17 และ 23 ธันวาคม 66 เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

5 คำถามยอดฮิต สำหรับการสอบ TU-GET
 1. สมัครสอบได้ทาง tuget.litu.tu.ac.th/pbt

 2. สอบแบบ Online: สอบผ่าน Zoom + ต้องตั้งกล้องจากอีกอุปกรณ์เพื่อให้เห็นด้านข้างของผู้เข้าสอบ

 3. สอบแบบ Onsite: สอบที่อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ตึก SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 4. การแต่งกาย: ชุดสุภาพ หรือชุดนักเรียน

 5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ: บัตรประชาชน หรือ Passport หรือ ใบขับขี่, ดินสอ 2B, ปากกา, ยางลบ (หากเป็นออนไลน์ ใช้กระดาษ 1 แผ่นและปากกา 1 แท่งแทน)
สอบ TU-GET (PBT) และ TU-GET (CBT) ให้ผ่านได้ง่าย ๆ ด้วยเทคนิคเด็ด ๆ จาก TUTORRUS

ตะลุยข้อสอบให้ตรงแนว แจกศัพท์เด็ดเพียบ การันตีคะแนนสอบจากผู้เรียนจริง สถาบันเดียวที่กล้ายืนยันด้วย รีวิวคะแนนสอบจริง สอบผ่านอย่างต่อเนื่องทุกปี!
Click ที่นี่ เพื่อดูคอร์สเรียน พร้อมรีวิวสอบผ่าน เพียบ!

รีวิว tu get pbt tu-get cbt เรียน ติว ทียูเกท ตารางสอบ ข้อสอบ


 • สอนโดย พี่แน๊ต TUTORRUS ติวเตอร์เกียรตินิยมอันดับ 1 จากจุฬาฯและปริญญาโทจาก Imperial College London มหา'ลัย Top 3 ของ UK และ Top 8 ของโลก

 • ประสบการณ์สอนกว่า 11 ปี เน้นเทคนิคเด็ด สำหรับทำข้อสอบ

 • รีวิวนักเรียนสอบผ่านเพียบ!

ดูประวัติติวเตอร์ คลิกรีวิว tu get pbt tu-get cbt เรียน ติว ทียูเกท ตารางสอบ ข้อสอบ

รีวิว tu get pbt tu-get cbt เรียน ติว ทียูเกท ตารางสอบ ข้อสอบ

รีวิว tu get pbt tu-get cbt เรียน ติว ทียูเกท ตารางสอบ ข้อสอบ


หากใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทาง สถาบันภาษา ธรรมศาสตร์ โดยตรงได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-696-6018 หรือ 087-972-7755 หรือที่อีเมล tuget@litu.tu.ac.th


บทความที่เกี่ยวข้อง

สรุปความแตกต่าง TU-GET PBT vs CBT

สมัครสอบ TU-GET/ TU-GET คืออะไร

รีวิวสอบ TU-GET CBT

60,698 views
bottom of page